Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΛΛΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.

Πάλιν δὲ τοῦ Ξέρξου γράψαντος "πέμψον τὰ ὅπλα", ἀντέγραψε "μολὼν λαβέ."
Βασιλέας Λεωνίδας Α’

Πλούταρχου, Αποφθέγματα Λακωνικά 225,11

ΣΑΛΑΜΙΝΑ - 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 480 π.Χ.

Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.
Παιᾶν Σαλαμινομάχων

Αισχύλος Πέρσες 402,405

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - 29 ΜΑΙΟΥ 1453

Καλῶς οὖν οἴδατε, ἀδελφοί, ὅτι διὰ τέσσερα τινὰ ὀφείλεται κοινῶς ἐσμεν πάντες ἵνα προτιμήσωμεν ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῆν, πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῆς πίστεως ἡμῶν καὶ εὐσεβείας, δεύτερον δὲ ὑπὲρ πατρίδος, τρίτον ὑπὲρ τοῦ βασιλέως ὡς Χριστοῦ Κυρίου, καὶ τέταρτον ὑπὲρ συγγενῶν καὶ φίλων.
Αὐτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος
Ἀπὸ τὸ Χρονικὸν τοῦ Μεγάλου Λογοθέτη Γεωργίου Σφραντζῆ ἢ Φραντζῆ


ΙΑΣΙΟ - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1821

Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος. Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των ασεβών Καταφρόνησιν.
Αλέξανδρος Υψηλάντης
Την 24ην Φεβρουαρίου 1821, Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου.ΑΘΗΝΑΙ – 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Έλληνες, τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τα ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών
Δικτάτωρ Ιωάννης Μεταξάς
Διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά προς τον ελληνικό λαό 28-10-1940


ΙΜΙΑ – 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996

Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθεια.
Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σημίτης
Ομιλία στην βουλή στις 31/01/1996

Δεν υπάρχουν σχόλια: