Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 71

-->
Στοιχεία για την Ελληνική Κοινή Γνώμη από το ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 71 (Άνοιξη 2009[1])
1) Βαθμός εμπιστοσύνης στους θεσμούς
Γενικευμένη έλλειψη εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση, τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα.
Πιο συγκεκριμένα :

Υψηλό είναι το ποσοστό των ελλήνων πολιτών που φαίνεται να µην εµπιστεύεται τα πολιτικά κόµµατα της χώρας (85%). Σηµειώνεται ότι και ο ευρωπαϊκός µέσος όρος διαµορφώνεται σε εξίσου υψηλά επίπεδα (76%).
Ποσοστό 75% των ελλήνων πολιτών τείνει να µην εµπιστεύεται την ελληνική κυβέρνηση. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος τοποθετείται στο 63%.
7 στους 10 έλληνες ερωτηθέντες τείνουν να µην εµπιστεύονται την Βουλή της χώρας τους (EL: 67% - ΕU27: 61%).
Το 56% των ελλήνων πολιτών τείνει να µην εµπιστεύεται το νοµικό σύστηµα της χώρας (EU27: 47%). Παρόλα αυτά, εµπιστοσύνη στο θεσµό εκφράζεται από σηµαντική µερίδα της ελληνικής κοινής γνώµης (EL: 44% - EU27: 48%).
Έλλειψη εµπιστοσύνης διαφαίνεται και για τα Ηνωµένα Έθνη (EL: 68%), καθώς οι Έλληνες, για ακόµα µια φορά, συγκεντρώνουν το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό του συνολικού δείγµατος της έρευνας, αποκλίνοντας κατά 37 ποσοστιαίες µονάδες από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (ΕU27: 31%).
2) Μετανάστευση
Οι πολίτες της Μάλτας όπως και της Ελλάδας, σε αντίθεση µε τους περισσότερους ευρωπαίους πολίτες, διαφωνούν µε την αντίληψη ότι οι άνθρωποι από άλλες εθνικές οµάδες εµπλουτίζουν την πολιτιστική ζωή της χώρας (MT: 82% - EL: 61% - EU27: 30%), ενώ η ευρωπαϊκή κοινή γνώµη εκτιµά ότι η ένταξη ανθρώπων από άλλες εθνικές οµάδες συµβάλουν στην πολιτιστική ζωή της χώρας τους (EU27: 54% - EL: 28%).
Οκτώ στους δέκα έλληνες πολίτες πιστεύουν ότι η παρουσία ανθρώπων από άλλες εθνικές οµάδες αποτελεί αιτία ανασφάλειας (EL: 78%). Το ελληνικό ποσοστό ανασφάλειας είναι το δεύτερο υψηλότερο που καταγράφει η παρούσα έρευνα µετά από αυτό των πολιτών της Κύπρου (82%), µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο να περιορίζεται στο 45%.
Επίσης, οκτώ στους δέκα έλληνες πολίτες πιστεύουν ότι η παρουσία ανθρώπων από άλλες εθνικές οµάδες αυξάνει την ανεργία στην Ελλάδα (81%). Και σε αυτή την περίπτωση το ελληνικό ποσοστό είναι το δεύτερο υψηλότερο, µετά από αυτό της Κύπρου 90%, που καταγράφει η έρευνα, µε τον ευρωπαίκό µέσο όρο να διαµορφώνεται σε αισθητά χαµηλότερα επίπεδα (EU27: 49%).
Οι έλληνες, σε αντίθεση µε τους περισσότερους Ευρωπαίους, δεν πιστεύουν ότι η χώρα τους χρειάζεται τους µετανάστες για να δουλεύουν σε συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας (EL: 53% - EU27: 37%). Αντίθετη άποψη εκφράζει η ευρωπαϊκή κοινή γνώµη σε ποσοστό 48% (EL: 36%).
Οι ερωτηθέντες της έρευνας δε θεωρούν ότι η άφιξη µεταναστών στην Ευρώπη µπορεί να επιλύσει αποτελεσµατικά το πρόβληµα του γηράσκοντος πληθυσµού της Ευρώπης (EL:67% - EU27: 45%).
Καµία θετική συνέπεια δεν αποδίδουν στη µετανάστευση οι έλληνες πολίτες καθώς δεν πιστεύουν ούτε ότι οι µετανάστες µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη µεγαλύτερης κατανόησης και ανοχής ως προς τον υπόλοιπο κόσµο (EL: 57% - EU27: 30%).
Τέλος, οι ερωτηθέντες της παρούσας έρευνας δεν πιστεύουν ότι οι µετανάστες συνεισφέρουν περισσότερο στους φόρους συγκριτικά µε τα οφέλη που έχουν από τις υγειονοµικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πρόνοιας (EL: 70% - EU27: 51%). Το ίδιο ισχύει και για τους νόµιµους µετανάστες (EL: 62% - EU27: 45%).
3) Παγκοσµιοποίηση
Αρνητική στάση διαφαίνεται απέναντι στην παγκοσµιοποίηση, καθώς 3 στους 4 έλληνες πολίτες πιστεύουν ότι η παγκοσµιοποίηση αποτελεί απειλή για την απασχόληση και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα (EL: 72%). Το ελληνικό αρνητικό ποσοστό είναι το δεύτερο υψηλότερο του συνολικού ευρωπαϊκού δείγµατος, µετά από αυτό της Γαλλίας (73%), ενώ ο ευρωπαϊκός µέσος όρος διαµορφώνεται σε αισθητά χαµηλότερα επίπεδα (42%).
Σε αντίθεση µε όλους τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες, οι έλληνες πολίτες, δε θεωρούν ότι η παγκοσµιοποίηση αποτελεί ευκαιρία για περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη (EL: 65%). Το ελληνικό αρνητικό ποσοστό είναι το υψηλότερο της παρούσας έρευνας και διαφοροποιείται εντελώς από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσο όρο που περιορίζεται στο 27%.
Η διαπίστωση ότι η παγκοσµιοποίηση αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες διατυπώνεται τόσο από τους έλληνες, όσο και από τους ευρωπαίους ερωτηθέντες (EL: 81% - EU27: 62%). Σηµειώνεται ότι το ελληνικό αρνητικό ποσοστό είναι το υψηλότερο που καταγράφεται στα πλαίσια της παρούσας έρευνας.
Ποσοστό 66% φέρεται να πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προστατεύει τους πολίτες της από τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσµιοποίησης (EU27: 36%), ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 32% των ελλήνων και το 47% των ευρωπαίων ερωτηθέντων καθώς πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.
4) Ελληνικές απόψεις για κοινωνικά θέματα
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η ταυτότητα ή συνείδηση των ελλήνων πολιτών είναι πρωτίστως ελληνική και δευτερευόντως ευρωπαϊκή, καθώς οι ερωτηθέντες, στη συντριπτική πλειονότητά τους (97%), δηλώνουν ξεκάθαρα ότι αισθάνονται Έλληνες (EU27: 94%). Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι έλληνες πολίτες, αν και αισθάνονται ως ευρωπαίοι πολίτες (53%), συγκεντρώνουν από τα χαµηλότερα ποσοστά της έρευνας µαζί µε αυτά της «περιοχής όχι υπό τον άµεσο έλεγχο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Τουρκοκυπριακή Κοινότητα)» (26%), της Τουρκίας (30%), της Μ. Βρετανίας (48%) και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας (53%). Ο ευρωπαϊκός µέσος όρος διαµορφώνεται σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα (74%).
Οι έλληνες πολίτες πιστεύουν ότι τα πιο σηµαντικά στοιχεία για να θεωρηθεί κάποιος Έλληνας είναι να αισθάνεται Έλληνας (56%), να συµµερίζεται τις ελληνικές πολιτισµικές παραδόσεις (42%), να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα (41%), όπως επίσης να είναι Χριστιανός (36%). Η τοποθέτηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης συµφωνεί µε αυτή της ελληνικής κοινής γνώµης (42%, 37%, 42% αντίστοιχα), εκτός από το θρήσκευµα (10%), το οποίο δεν αποτελεί για εκείνους βασικό χαρακτηριστικό. Σηµειώνεται ότι το ελληνικό ποσοστό (36%) που θέτει ως προϋπόθεση να είναι κάποιος Χριστιανός για να είναι και Έλληνας είναι το υψηλότερο ποσοστό της παρούσας έρευνας, µαζί µε αυτό των πολιτών της Κύπρου (36%).
Οι έλληνες πολίτες, όπως και οι Ευρωπαίοι πολίτες, πιστεύουν ότι το κράτος παρεµβαίνει πάρα πολύ στη ζωή µας (EL: 71% - EU27: 61%). Το ελληνικό ποσοστό που εκτιµά ότι υπάρχει αρκετή κρατική παρέµβαση είναι από τα υψηλότερα που καταγράφει η παρούσα έρευνα, µαζί µε αυτό της Πορτογαλίας (71%) και µετά από αυτά της Ουγγαρίας (75%), της Κροατίας (75%), της Σλοβενίας (74%) και της Μ. Βρετανίας (74%).
Οι Έλληνες, σε αντίθεση µε τους περισσότερους ευρωπαίους πολίτες, δε συµφωνούν µε την αντίληψη ότι η οικονοµική ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα ακόµη κι αν αυτό έχει επίπτωση στο περιβάλλον (EL: 62% - EU27: 44%). Σηµειώνεται ότι οι περισσότεροι ευρωπαίοι ερωτηθέντες, µε ποσοστό 50%, εκφράζουν αντίθετη άποψη (EL: 35%). Αντίστοιχα, οι έλληνες ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα, ακόµη κι αυτό έχει
αρνητική συνέπεια για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας (EL: 79% - EU27: 71%).
Παρόλο που οι ευρωπαίοι πολίτες είναι ξεκάθαροι στην τοποθέτησή τους ότι ο ελεύθερος ανταγωνισµός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εγγυηθούµε την ευηµερία (EU27: 63%), η ελληνική κοινή γνώµη διχάζεται καθώς µισοί συµφωνούν µε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους (EL: 50%), ενώ οι άλλοι µισοί έλληνες ερωτηθέντες (EL: 47% - EU27: 26%) δεν
πιστεύουν ότι ο ελεύθερος ανταγωνισµός αποτελεί τη βέλτιστη πρακτική για την διασφάλιση της ευηµερίας.
Στις δύο υποθετικές αλλαγές, που προτείνει η έρευνα για το προσεχές µέλλον, αναφορικά µε τον τρόπο ζωής των ερωτηθέντων, οι έλληνες και ευρωπαίοι πολίτες συµφωνούν ότι θα ήταν πολύ καλό αν δινόταν λιγότερη έµφαση στα χρήµατα και στα υλικά αγαθά (EL: 69% - EU27: 56%), και περισσότερη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας (EL: 70% - EU27: 68%).


[1] 12/06-06/07/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: